NewFotografie 20200710 107 - Veritas Advies
pexels markus spiske 3970332 - Veritas Advies

De coronawet; wat kunnen we verwachten? – deel 2

Vorige week vertelde ik al een aantal dingen welke we kunnen verwachten vanuit de nieuwe (tijdelijke) coronawet.

Vandaag deel 2.

Evenementen
Bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die niet of alleen onder strenge voorwaarden mogen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een maximaal aantal bezoekers bij concerten of festivals.

Openstelling publieke plaatsen
Publieke plaatsen kunnen worden aangewezen die niet, of slechts onder in een regeling gestelde voorwaarde, voor publiek toegankelijk mogen zijn. Zo mag er bijvoorbeeld maar een maximaal aantal mensen aanwezig zijn in een bioscoop, museum of bibliotheek.

Maatregelen besloten plaatsen
Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats grote kans is op verspreiding van het virus, kan de burgemeester de bevelen geven die nodig zijn om de gedraging of activiteit te beëindigen. Daarnaast kan er een bevel komen dat de aanwezige personen direct moeten vertrekken. Dit geldt niet voor woningen.

Personenvervoer
Er kan worden bepaald dat het aanbieden van bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verboden is. Ook kunnen er regels worden gesteld over de toegang en het gebruik van voorzieningen omtrent personenvervoer. Hierbij kan worden afgeweken van de ‘veilige afstand’, wanneer de personen op hetzelfde adres wonen.

Zorgplicht publieke en besloten plaatsen
Wie verantwoordelijk is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of het openstellen van een publieke plaats voor publiek, zorgt voor voorzieningen of dusdanige openstelling dat de aanwezige personen de algemeen geldende regels in acht kunnen nemen.

Indien de burgemeester van mening is dat dit niet mogelijk is kan, hij of zij, schriftelijke aanwijzingen geven voor het treffen van voorzieningen. Ook moet worden vermeld waaraan niet voldaan kan worden. Er wordt een termijn gesteld voor wanneer de maatregelen getroffen moeten zijn. In een spoedeisende situatie kan de burgemeester een bevel geven. Wordt dit mondeling gedaan, dan wordt het zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en bekend gemaakt. Bij zorgplicht op besloten plaatsen geldt alleen dat de verantwoordelijke maatregelen treft tot het toelaten van personen tot een besloten plaats. Er dienen voorzieningen aanwezig te zijn, zodat de maatregelen kunnen worden nageleefd.

Zorgaanbieders en zorglocaties
Zorgaanbieders dragen zorg voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, dat de aanwezige personen die niet betrokken zijn, of die geen mantelzorger zijn, de regels in acht kunnen nemen. Kan dit niet, dan kan de minister schriftelijke aanwijzingen geven. Onderbouwd geeft hij weer welke maatregelen getroffen dienen te worden. Tevens wordt er een termijn gesteld waarin de maatregelen doorgevoerd moeten zijn.

Er kunnen beperkingen worden opgelegd wie er worden toegelaten, tenzij het belang van de volksgezondheid niet opweegt tegen de belangen van de cliënten en patiënten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zorglocaties of categorieën ervan.

Deze beperking geldt niet voor:
– Familie of naaste tot een in de zorglocatie verblijvende persoon, van wie de arts verwacht dat deze op korte termijn zal overlijden.
– Toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen zoals in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
– Toegang in verband met het horen van een cliënt zoals beschreven in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten of het horen van een betrokkene zoals in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs en kinderopvang
Er kan worden bepaald dat het verrichten van onderwijsactiviteiten, in een onderwijsinstelling, geheel of gedeeltelijk worden verboden. Ook kunnen er beperkingen of andere voorwaarden worden gesteld aan de verrichting hiervan. De burgemeester kan worden opgedragen locaties aan te wijzen die tot 24 uur, 7 dagen per week, opvang bieden aan deze kinderen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen of categorieën hiervan. Onderwijsambtenaren moeten toezicht houden op de naleving van de onderwijswet.

Ditzelfde geldt voor kinderopvang. Ook hier kan het verboden worden deels of geheel te openen. Kindercentra of gastouderopvang kunnen worden uitgesloten als zij opvang bieden aan:
– Ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen
– Kinderen in bij die regeling aangewezen leeftijdscategorieën
– Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Al met al dus een hele waslijst (samen met deel 1) met nieuwe maatregelen die, indien nodig, van kracht worden om het coronavirus te bestrijden dan wel niet verder te laten verspreiden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe (tijdelijke) wet en ander juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk