NewFotografie 20200710 107 - Veritas Advies
pexels markus spiske 3970332 - Veritas Advies

De coronawet; wat kunnen we verwachten? – deel 1

Omdat de pandemie langere tijd aanhoudt, ligt er een wetsvoorstel met tijdelijke maatregelen. Dit om het virus beter te kunnen bestrijden.

Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Maar wat staat er in dat voorstel en wat zijn uitzonderingen op de geldende maatregelen?

Waarom deze wet?
Deze wet moet in de plaats komen van de noodverordeningen die op dit moment gelden. Deze noodverordening is bedoeld voor een beperkte tijd en voor (crisis) situaties. Maatregelen tegen het virus zijn langer nodig, maar ook de manieren om te zorgen dat men zich aan de regels houdt. Het gaat erom dat er snel gehandeld kan worden en om de volksgezondheid te kunnen beschermen. Echter mag dit niet verder gaan dan echt nodig om de verspreiding van het virus te voorkomen. Omdat de maatregelen vergaande gevolgen heeft voor de vrijheden van Nederlanders, is het van belang dat de noodverordeningen niet te lang duren. Daarnaast is er behoefte om op gemeentelijk niveau afwegingen te maken over de toepassing van de maatregelen. Dat is hierbij geregeld en het bevat een specifieke wettelijke grondslag om grondrechten te beperken.

Leeftijdsonderscheid
In het wetsvoorstel is opgenomen om bij het treffen van maatregelen onderscheid naar leeftijd te maken. Jongeren kunnen bijvoorbeeld sporten, omdat de risico’s in die leeftijdscategorie minder groot zijn. Ook is het in theorie mogelijk ouderen meer vrijheidsbeperkingen op te leggen. Een gevaar hierbij is dat het kan leiden tot stigmatisering en stereotypering. Daarom moet dit goed onderbouwd worden.

Strafrechtelijke boetes
Het niet naleven van de maatregelen kan voor burgers leiden tot een strafrechtelijke boete. Dit betekent ook een permanente aantekening op het strafblad. Dit kan langdurige consequenties hebben voor beroeps- en carrièremogelijkheden wanneer je bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moet aanvragen voor een nieuwe functie.

Ministeriële regeling
Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden over:
– Hygiënemaatregelen en het gebruik van beschermingsmiddelen (mondkapje etc.) buiten een woning.
– Het uitoefenen van beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden. Dit kan ook verboden worden.
– Het gebruik van publiekelijk toegankelijke voorzieningen, of een verbod hierop.
– De bezettingsgraad van plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden (hotel, bed&breakfast, airbnb etc.), die niet als ‘ingezetene’ zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar het verblijf wordt aangeboden.
– Artikel 1 van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkendekleding vindt geen doorgang voor zover de bij dat artikellid verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het dragen van beschermingsmiddelen.

Veilige afstand
Iedereen die zich buiten een woning ophoudt, houdt 1,5 meter afstand tot andere personen. Deze afstand geldt niet tussen personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn. Maar ook niet wanneer de taak niet op gepaste wijze kan worden uitgevoerd binnen die anderhalve meter. Bijvoorbeeld door een opsporingsambtenaar, toezichthouder, zorgverlener, mantelzorger, geestelijke bedienaar of een persoon werkzaam bij een justitiële inrichting, de politie, brandweer, krijgsmacht of kinderopvang.

Mensen met een handicap of een persoon tot 12 jaar en diens begeleider mogen ook dichterbij komen, wanneer zij zich niet binnen de gepaste afstand buiten de woning kunnen ophouden.

Groepsverband
Er kunnen, bij ministeriële regeling, plaatsen worden aangewezen waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden. In die regeling moet worden vastgelegd wat het maximale aantal personen is. Dit geldt voor andere plaatsen dan woningen.

Toch zijn hier uitzonderingen voor:
– Iemand die in gemeenschap met anderen zijn godsdienst of levensovertuiging belijdt
– Een vergadering of betoging zoals beschreven in de Wet openbare manifestaties (demonstraties etc.)
– Een verkiezing zoals genoemd in de Kieswet
– Een vergadering van de Staten-Generaal of een commissie daaruit
– Vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie.

Volgende week deel 2 met meer info over de tijdelijke coronawetgeving en de uitzonderingen op de nieuwe maatregelen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe (tijdelijke) wet en ander juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk