pexels li sun 2294400 1 - Veritas Advies
NewFotografie 20210923 090 - Veritas Advies

Wat voor soort overeenkomst is een abonnement en kan ik die tussentijds opzeggen?

Wanneer je een dienst aanbiedt ga je een contract aan met je klanten. Zowel tussen jou en een ander bedrijf als tussen jou en een particuliere klant.

Maar wat zijn de regels rondom het opzeggen van zo’n overeenkomst? Kan dit tussentijds of moet je deze verplicht uitzitten?

Duurovereenkomst
Juridisch gezien bestaat een ‘contract’ niet. Dit wordt een duurovereenkomst genoemd. Een rechtsgeldig gesloten overeenkomst, tussen twee partijen, voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Beide partijen verplichten zich tot een voortdurende prestatie of een reeks prestaties over langere tijd. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst zijn. Maar ook een overeenkomst bij je sportschool, beter bekend als een ‘abonnement’. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt vastgelegd voor hoe lang deze geldt, of er een opzegtermijn is of niet en hoe lang deze is.

Opzeggen
Maar het kan natuurlijk zijn dat je van zo’n duurovereenkomst af wilt. In de algemene voorwaarden wordt vaak vastgelegd hoe dit dient te gebeuren. Vaak is dit schriftelijk. Daarbij staat meestal ook vermeld wat de (eventuele) opzegtermijn is.

Particulieren
Als particulier mag een contract worden opgezegd op dezelfde manier als dat die is aangegaan. Heb je dit online gedaan, dan kan je deze ook online weer opzeggen. Als bedrijf mag je je klanten niet dwingen dit op een andere manier te doen. Gaat je klant een contract aan voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar, dan kan deze niet met onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd worden. De klant heeft altijd een opzegtermijn van een maand.

Business 2 business
Voor een contract tussen twee bedrijven ligt dit anders. Daar gelden de uitzonderingen, die voor particulieren wél gelden, niet voor. Meestal moet een overeenkomst schriftelijk ontbonden worden, met een bepaalde opzegtermijn. Echter kunnen er ook andere voorwaarden gelden voor opzegging. Dit kun je opnemen in je algemene voorwaarden.

Tussentijds opzeggen
Meestal is het niet mogelijk om eerder op te zeggen. Het kan dan zijn dat je klant een afkoopsom moet betalen. Dit bedrag kan even hoog zijn als de abonnementsgelden die betaald hadden moeten worden bij het uitzitten van het volledige contract.

Soms is het wel mogelijk om tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld wanneer de aanbieder de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. De aanbieder moet dan wel de mogelijkheid krijgen het probleem op te lossen, binnen een redelijke termijn. Dit moet minimaal 14 dagen zijn. Verandert er niets? Dan kan de klant mogelijk de ontbinding van de overeenkomst inroepen. Bij kleine problemen is dit echter niet mogelijk.

Duurovereenkomst bepaalde tijd
Ga je met je klant een duurovereenkomst voor bepaalde tijd aan, dan is deze niet tussentijds opzegbaar. Tenzij je dit uitdrukkelijk overeenkomt, de redelijkheid en billijkheid ervoor zorgen dat het wel tussentijds kan worden ontbonden of wanneer er zicht onvoorziene omstandigheden voordoen.

Voor de opzegging op grond van redelijkheid en billijkheid en opzegging op grond van onvoorziene omstandigheden, geldt dat de instandhouding van de overeenkomst niet gevergd moet kunnen worden. Bijvoorbeeld schaarste van grondstoffen voor het product wat je verkoopt. Ook wanneer je een product niet meer rendabel op de markt kan brengen, zou je onder de duurovereenkomst uit moeten kunnen.

Duurovereenkomst onbepaalde tijd
Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze altijd opzegbaar, wanneer er niets over de opzegging is geregeld. Ook hier speelt redelijkheid en billijkheid wel een rol. Er moet dan vaak een zwaarwegende reden zijn voor de ontbinding. Ook kan er een opzegtermijn aan verbonden zijn of een schadevergoeding gevraagd worden.

Heb je vragen over een duurovereenkomst?

Stuur me dan een berichtje.